FANPAGE  

 

   

ผู้ที่ออนไลน์ใน ขณะนี้  

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เข้าชม  

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday21
mod_vvisit_counterThis week24
mod_vvisit_counterLast week118
mod_vvisit_counterThis month311
mod_vvisit_counterLast month353
mod_vvisit_counterAll days29695

Online Now: 1
Your IP: 184.73.72.65
,
Today: มกราคม 23, 2017
   

website ภายใน  


เว็บไซต์ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบึงกาฬ
เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนบึงกาฬ
facebook โรงเรียนบึงกาฬ
เว็บไซต์คอมพิวเตอร์โรงเรียนบึงกาฬ 

   

แผนปฏิบัติการชมรม To Be Number One โรงเรียนบึงกาฬ

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างชมรมให้คลอบคลุมทุกฝ่ายและจัดระบบการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินชม To Be Number One อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ To Be Number One
ระดับที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการดำเนินงานชมรม
ระดับที่ 2 มีการประชุมคณะกรรมการทำงาน อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง
ระดับที่ 3 มีการจัดทำแผนการดำเนินงานชมรม แบบบูรณาการ
ระดับที่ 4 ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานชมรม To Be Number One
ระดับที่ 5 เกิดนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินงานอย่างน้อย 1 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสให้ทั่วถึงและคลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนบึงกาฬ สมาชิกเครือข่ายแกนนำ To Be Number One และนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายตัวชี้วัด 1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสโครงการ To Be Number One ป้องกันปัญหายาเสพติด

ระดับที่ 1 มีแผนการประชาสัมพันธ์
ระดับที่ 2 มีผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน
ระดับที่ 3 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
ระดับที่ 4 มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
ระดับที่ 5 จำนวนสมาชิก To Be Number One ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและแกนนำเยาวชนให้มีความรู้ทักษะในการบริหารโครงการ To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนในโรงเรียนบึงกาฬ
ตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ของแกนนำเยาวชน ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการดำเนินงานในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ร้อยละ 80 ของแกนนำเยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย
ร้อยละ 80 ของชมรมได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและแกนนำเยาวชนให้มีความรู้ทักษะในการบริหารโครงการ To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
เป้าประสงค์ที่ 2 เยาวชนมีทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัด 1. มีแผนการถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหายาเสพติด
2. มีแผนการป้องกันยาเสพติดลดละเลิกยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
3. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะอย่างน้อย 5 ช่องทาง
4. ร้อยละ 100 ของชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีนโยบายในการป้องกันยาเสพติด และนำสู่การปฏิบัติ

 

   
© ALLROUNDER