::: 5 ข่าวล่าสุด :::       ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้ แบบ 5Es เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ      ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ลําดับสํารองเพื่อมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบึงกาฬ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2559      ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ห้องทดลองเปิด ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (GIFT)      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 และห้องสอบนายคอมฉันท์  นาเมืองรักษ์

[ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ]
จำนวนผู้เข้าชมรวม 216478 คน
(เริ่มนับสถิติ 19 เมษายน 2554)


blog ครูโจ้ เด็กบึงกาฬดอทคอม
เฟสบุคโรงเรียนบึงกาฬ สทศ
 เว็บไซต์แมงมุม
โทรทัศน์ครู

 

  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาเซียน 

 วัตถุประสงค์
       ปฏิญญา อาเซียน (The ASEAN Declaration) ได้ระบุว่า เป้าหมายและจุดประสงค์ของอาเซียน คือ 1) เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค และ 2) ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ  หลักนิติธรรมในการ  ดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ   ชื่อเป็นทางการของ “อาเซียน” 

         
              ในอารัมภบท ชื่อเป็นทางการของ “อาเซียน” เป็นภาษาอังกฤษ เรียกว่า “Association of    
  Southeast Asian Nations”
    ใช้คำย่อว่า “ASEAN” มาจากคำเดิมที่ใช้แต่แรกเกิดอาเซียน ว่า
 “Association of South-East Asian Nations” สำหรับคำแปล  ภาษา  ไทยเป็นทางการ โดยกระทรวง
  การต่างประเทศของไทย เรียกชื่อว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง  ใต้” เรียกชื่อ
  ย่อว่า “อาเซียน” ส่วนประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศนั้น เรียกว่า “รัฐสมาชิก” อ้างจากคำ          ภาษาอังกฤษในกฎบัตร  ว่า  “Member States”  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

   การจัดตั้ง  
     สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน ได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์     ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์      สิงคโปร์ และไทย ต่อมา บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527 เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวัน                ที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542
           ภูมิภาคอาเซียนนั้น ประกอบด้วยประชากรประมาณ 567 ล้านคน มีพื้นที่โดยรวม 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์         มวลรวมประชาชาติประมาณ 1,100 พันล้านดอลลาร์ และรายได้โดยรวมจากการค้าประมาณ 1,400 พันล้านดอลลาร์
  (สถิติใน  ปี
2550)

  ที่มา 
http://www.trueplookpanya.com  คำทักทายของแต่ละประเทศ 

 

คำทักทายของแต่ละประเทศ


 ซินจ่าว    (Xin Chao)                         เวียดนาม
ซำบายดี  (Som Bay Dee)                  ลาว
สวัสดี      (Sa Wed Dee)                    ไทย
มิงกลาบา (Ming Ka La Ba)                 พม่า
ซัวซไดย  (So Sa Dai)                        กัมพูชา
มาบูไฮ     (Ma Boo Hi)                        ฟิลิปปินน์
ซาลามัด บากี  (Se La Mat Pagi)          บรูไน
ซาลามัต ดาตัง(Sa La Mat Da Tang)   มาเลเซีย
แฮนโล่    (Hello)                                 สิงค์โปร์
ซาลามัด เซียง(Se La Mat Siang)        อินโดนีเซีย
1