::: 5 ข่าวล่าสุด :::       รายงานผลพัฒนาการใช้แบบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานร่วมกับวิธีการสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัส ค22101 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      คำสั่งโรงเรียนบึงกาฬ การจัดเวรยาม ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2559นายคอมฉันท์  นาเมืองรักษ์

[ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ]
จำนวนผู้เข้าชมรวม 236555 คน
(เริ่มนับสถิติ 19 เมษายน 2554)


blog ครูโจ้ เด็กบึงกาฬดอทคอม
เฟสบุคโรงเรียนบึงกาฬ สทศ
 เว็บไซต์แมงมุม
โทรทัศน์ครู

 

  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาเซียน 

 วัตถุประสงค์
       ปฏิญญา อาเซียน (The ASEAN Declaration) ได้ระบุว่า เป้าหมายและจุดประสงค์ของอาเซียน คือ 1) เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค และ 2) ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ  หลักนิติธรรมในการ  ดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ   ชื่อเป็นทางการของ “อาเซียน” 

         
              ในอารัมภบท ชื่อเป็นทางการของ “อาเซียน” เป็นภาษาอังกฤษ เรียกว่า “Association of    
  Southeast Asian Nations”
    ใช้คำย่อว่า “ASEAN” มาจากคำเดิมที่ใช้แต่แรกเกิดอาเซียน ว่า
 “Association of South-East Asian Nations” สำหรับคำแปล  ภาษา  ไทยเป็นทางการ โดยกระทรวง
  การต่างประเทศของไทย เรียกชื่อว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง  ใต้” เรียกชื่อ
  ย่อว่า “อาเซียน” ส่วนประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศนั้น เรียกว่า “รัฐสมาชิก” อ้างจากคำ          ภาษาอังกฤษในกฎบัตร  ว่า  “Member States”  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

   การจัดตั้ง  
     สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน ได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์     ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์      สิงคโปร์ และไทย ต่อมา บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527 เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวัน                ที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542
           ภูมิภาคอาเซียนนั้น ประกอบด้วยประชากรประมาณ 567 ล้านคน มีพื้นที่โดยรวม 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์         มวลรวมประชาชาติประมาณ 1,100 พันล้านดอลลาร์ และรายได้โดยรวมจากการค้าประมาณ 1,400 พันล้านดอลลาร์
  (สถิติใน  ปี
2550)

  ที่มา 
http://www.trueplookpanya.com  คำทักทายของแต่ละประเทศ 

 

คำทักทายของแต่ละประเทศ


 ซินจ่าว    (Xin Chao)                         เวียดนาม
ซำบายดี  (Som Bay Dee)                  ลาว
สวัสดี      (Sa Wed Dee)                    ไทย
มิงกลาบา (Ming Ka La Ba)                 พม่า
ซัวซไดย  (So Sa Dai)                        กัมพูชา
มาบูไฮ     (Ma Boo Hi)                        ฟิลิปปินน์
ซาลามัด บากี  (Se La Mat Pagi)          บรูไน
ซาลามัต ดาตัง(Sa La Mat Da Tang)   มาเลเซีย
แฮนโล่    (Hello)                                 สิงค์โปร์
ซาลามัด เซียง(Se La Mat Siang)        อินโดนีเซีย
1