>>Welcome to bungkanSchool<<<


   0 Day

สอบกลางภาค 2/2559
19-23 ธันวาคม 2559


เหลือเวลาอีก -   วัน
     
[วันที่ 19 ธันวาคม 2559]

Statistics
วันนี้ 16 คน
ผู้เข้าชมรวม 236555 คน

(เริ่มนับสถิติ 19 เมษายน 2554)


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


ดาวโหลดประกาศการรับนักเรียน

- ระเบียบการหลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ม.1         ใบสมัคร   แบบรับรองผลการเรียน ม.1

- ระเบียบการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ม.1                      ใบสมัคร

 - ระเบียบการหลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ม.4        ใบสมัคร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนบึงกาฬในการแข่งขัน
Maxploys triple game northeastern challenge 2017

(แม็กส์พลอยส์ ทริปเปิลเกมส์ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ผู้เข้าแข่งขัน
1.นายชัยนันท์ นววงศ์เสถียร  ม.3/12
2.นางสาวประภาพร พระนมทิง ม.3/12
ครูผู้ควบคุม นางสาววรรณา  อุ่นคำ

ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น

 

 

 
ข่าวล่าสุด

 รายงานผลพัฒนาการใช้แบบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานร่วมกับวิธีการสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัส ค22101 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 คำสั่งโรงเรียนบึงกาฬ การจัดเวรยาม ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2559 
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อริยสัจ 4 รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงกาฬ 
 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง “ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” 
 ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้ แบบ 5Es เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ลําดับสํารองเพื่อมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบึงกาฬ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2559 
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ห้องทดลองเปิด ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
     

กิจกรรมล่าสุด

วันครู ครั้งที่ ๖๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
 >>>cALENDAR <<<

facebook

 

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 ตุลาคม 2559]Details

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัส ค22101 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 28 กันยายน 2559]Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ลําดับสํารองเพื่อมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบึงกาฬ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2559
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 11 เมษายน 2559]Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ห้องทดลองเปิด ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 01 เมษายน 2559]Details

ตารางสอบปลายภาค 2/2558 โรงเรียนบึงกาฬ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559]Details

ตารางเรียน 2/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details

ตารางสอบกลางภาค 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2558]Details

ตารางเรียน 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 07 มิถุนายน 2558]Details

รายงานผลพัฒนาการใช้แบบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานร่วมกับวิธีการสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 30 ธันวาคม 2559]Details

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 16 ธันวาคม 2559]Details

คำสั่งโรงเรียนบึงกาฬ การจัดเวรยาม ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2559
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 05 กันยายน 2559]Details

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อริยสัจ 4 รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงกาฬ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 21 มิถุนายน 2559]Details

ฮือฮา! นักวิทย์พบ 'คลื่นความโน้มถ่วง' มีจริง พิสูจน์ทฤษฎี 100 ปี ของไอน์สไตน์
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559]Details

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558]Details

บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เมอร์ส (MERS-CoV) : ไวรัสมรณะ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558]Details

โรคไข้เลือดออก
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details
กิจกรรมบนเพจ