>>Welcome to bungkanSchool<<<


   0 Day

สอบกลางภาค 2/2559
19-23 ธันวาคม 2559


เหลือเวลาอีก -   วัน
     
[วันที่ 19 ธันวาคม 2559]

Statistics
วันนี้ 41 คน
ผู้เข้าชมรวม 235274 คน

(เริ่มนับสถิติ 19 เมษายน 2554)


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


 

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบึงกาฬ 31 20 [66.67%] 2 [6.67%] 3 [10%] 5 [16.67%] 30

ตัวแทนเพื่อไปแข่งระดับชาติจำนวน 6 รายการ


1.การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
ผู้เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงกตัญญู  เย็นจอหอ  2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตาลเจิม  3. เด็กหญิงลลิตวดี  ไกรรัตน์
ครูผู้ควบคุม นายสุทธิรักษ์  วารินทร์

2. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 รางวัลชนะเลิศ
ผู้เข้าแข่งขัน
1. นายวัชรเกียรติ  พรมคุณ  2. นางสาวเบญจพร  โม้อินทร์
ผู้ควบคุม นางรัชนีกร  ผิวสว่าง

3.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
ผู้เข้าแข่งขัน
1. เด็กชายวัทธิกร  วาระสิทธิ์  2. เด็กชายไอน้ำ  พยอม
ผู้ควบคุม 1. นายสายัน  พยอม  2. นายคำพล  พุทธพันธุ์

4.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รางวัลชนะเลิศ
ผู้เข้าแข่งขัน
1. นายธนพัฒน์  ผดาเวช  2. นายปิยพงษ์  โสภา
ผู้ควบคุม นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู

5.การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  รางวัลชนะเลิศ
ผู้เข้าแข่งขัน
1. นายธนพงษ์  มะหิเดช  2. นายนันทวัฒน์  มีแก่น  3. นายพีระณัฐ  ชัยมูล
4. นายวิชชุ  ศรีประจักษ์  5. เด็กชายอภิรักษ์  หงษาคำ  6. นายอิทธฺพงษ์   ราชหงศ์
ผู้ควบคุม 1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา  2. นายอดิศร  ภาโนชิต  3. นายพิเชษฐ์  วงศ์จันทร์

6.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
ผู้เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิณะโรจน์ 2. เด็กหญิงขวัญชนก  อองตัน 3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทวีจิตร
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำเมืองคุณ 5. เด็กชายณัฐพล  พรมดวงดี 6. นายธนกร  อนุลุน
7. นายธนพงษ์  มะหิเดช 8. เด็กหญิงธนาภรณ์  สนองเดช 9. เด็กหญิงนภสร   พรมสาขา ณ สกลนคร
10. นางสาวนรินทิพย์  วงษ์วาน 11. นางสาวนฤมล  สมหมั้น 12. นางสาวนางสาวฐิติมา  เลพล
13. นายนายศรีพร  ไชยวงศ์ 14. เด็กหญิงนิศากร  เขจรรักษ์ 15. นางสาวบุษราคัม  เศรษฐวิบูลย์
16. นายประกาศิต  มิกระกาญจน์ 17. เด็กหญิงปิยพร  อุดรธรณ์ 18. เด็กหญิงพรชิตา  ตาลไธสงค์
19. เด็กหญิงพิมพ์พิสูทธิ์  ชัยวรรณ 20. นายพีรณัฐ  ชัยมูล 21. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสาร
22. เด็กชายยืนยง  ไกรรัตน์ 23. นายวราวุธ  นันทะลาด 24. นางสาววาศินี  โสดา
25. นางสาววาสิฐี  จันทวงค์ 26. นายวิชชุ  ศรีประจักษ์ 27. นายวุฒิชัย  มีมูลทอง
28. นายศรีพร  ไชยวงศ์ 29. นายศุภกร  เมืองปลอด 30. เด็กหญิงสริดา  ประสงค์สุข
31. นางสาวสิริขวัญ  วันทาหัด 32. นางสาวสิรินยา  พิศาลเศรษฐพงษ์ 33. นางสาวสุกัญญา  โสดาบุตร
34. นางสาวหงส์หยก  วรไสย์ 35. นายอภิชัย  คำศรีพล 36. เด็กชายอภิรักษ์  หงษาคำ
37. นางสาวอมรรัตน์  ศิลาไสล 38. เด็กชายอิทธิพงศ์  ราชหงส์ 39. เด็กหญิงเกศรา  คำทอง 40. เด็กชายไชยวุฒิ  ปักกาโส
ผู้ควบคุม  1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา   2. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
3. นายอดิศร   ภาโนชิต 4. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
5. นายฤชุวิญญ์   วงศ์ตาขี่ 6. นางยุภาพร  ศรีโคตร
7. นายก้านแก้ว  อุ่นใจ 8. นางสาวชมพูนุช  ศรีเทา

 
ข่าวล่าสุด

 รายงานผลพัฒนาการใช้แบบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานร่วมกับวิธีการสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัส ค22101 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 คำสั่งโรงเรียนบึงกาฬ การจัดเวรยาม ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2559 
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อริยสัจ 4 รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงกาฬ 
 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง “ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” 
 ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้ แบบ 5Es เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ลําดับสํารองเพื่อมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบึงกาฬ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2559 
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ห้องทดลองเปิด ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
     

กิจกรรมล่าสุด

วันครู ครั้งที่ ๖๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
 >>>cALENDAR <<<

facebook

 

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 ตุลาคม 2559]Details

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัส ค22101 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 28 กันยายน 2559]Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ลําดับสํารองเพื่อมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบึงกาฬ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2559
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 11 เมษายน 2559]Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ห้องทดลองเปิด ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 01 เมษายน 2559]Details

ตารางสอบปลายภาค 2/2558 โรงเรียนบึงกาฬ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559]Details

ตารางเรียน 2/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details

ตารางสอบกลางภาค 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2558]Details

ตารางเรียน 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 07 มิถุนายน 2558]Details

รายงานผลพัฒนาการใช้แบบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานร่วมกับวิธีการสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 30 ธันวาคม 2559]Details

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 16 ธันวาคม 2559]Details

คำสั่งโรงเรียนบึงกาฬ การจัดเวรยาม ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2559
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 05 กันยายน 2559]Details

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อริยสัจ 4 รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงกาฬ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 21 มิถุนายน 2559]Details

ฮือฮา! นักวิทย์พบ 'คลื่นความโน้มถ่วง' มีจริง พิสูจน์ทฤษฎี 100 ปี ของไอน์สไตน์
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559]Details

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558]Details

บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เมอร์ส (MERS-CoV) : ไวรัสมรณะ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558]Details

โรคไข้เลือดออก
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details
กิจกรรมบนเพจ