>>Welcome to bungkanSchool<<<


   0 Day

สอบกลางภาค 2/2559
19-23 ธันวาคม 2559


เหลือเวลาอีก 10   วัน
     
[วันที่ 19 ธันวาคม 2559]

Statistics
วันนี้ 18 คน
ผู้เข้าชมรวม 232265 คน

(เริ่มนับสถิติ 19 เมษายน 2554)


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
สถานที่แข่งขันโรงเรียนบึงกาฬ
[คลิ๊กแต่ละสาระเพื่อดูรายละเอียด]

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

**แก้ไขแล้ว 4 ธ.ค. 2559

** เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน windows7 x64


2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

[เดี่ยวโหวด ม.ต้น/ม.ปลาย
ย้ายสถานที่แข่งขันจากศาลาไทยมาที่อาคารชั่วคราวติดโรงพยาบาล]


3.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม[แก้ไข 28 พ.ย. 59]
4.กลุ่มสาระการเรียรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

*** แก้ไขการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการประกวดภาพยนต์สั้น ส่งผลงานมายังศูนย์แข่งขันภายในวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ที่อยู่โรงเรียนบึงกาฬ  ตั้งอยู่เลขที่211  หมู่ 1 ถนน บึงกาฬ-พังโคน  ตำบลบึงกาฬ   อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ   รหัสไปรษณีย์  38000

[แผนผังการจัดกิจกรรมโรงเรียนบึงกาฬ]

[ข้อมูลที่พักในจังหวัดบึงกาฬ]        [สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ]


ประกาศผลการเรียน 1/2559

ปฏิทิน 2/2559(ปรับปรุง 5 ตุลาคม 2559)

** เลื่อนการจัดกิจกรรมกีฬาภายในและจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


 

 
ข่าวล่าสุด

 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัส ค22101 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 คำสั่งโรงเรียนบึงกาฬ การจัดเวรยาม ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2559 
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อริยสัจ 4 รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงกาฬ 
 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง “ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” 
 ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้ แบบ 5Es เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ลําดับสํารองเพื่อมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบึงกาฬ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2559 
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ห้องทดลองเปิด ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (GIFT)  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 และห้องสอบ 
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
     

กิจกรรมล่าสุด

ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการพบปะนักเรียนในโอกาสมารับตำแหน่ง
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
รวมพลังแห่งความภักดี จังหวัดบึงกาฬ
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สู่รั่วฟ้าแดง
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
 >>>cALENDAR <<<

facebook

 

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 ตุลาคม 2559]Details

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัส ค22101 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 28 กันยายน 2559]Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ลําดับสํารองเพื่อมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบึงกาฬ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2559
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 11 เมษายน 2559]Details

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ห้องทดลองเปิด ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 01 เมษายน 2559]Details

ตารางสอบปลายภาค 2/2558 โรงเรียนบึงกาฬ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559]Details

ตารางเรียน 2/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details

ตารางสอบกลางภาค 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2558]Details

ตารางเรียน 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 07 มิถุนายน 2558]Details

คำสั่งโรงเรียนบึงกาฬ การจัดเวรยาม ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2559
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 05 กันยายน 2559]Details

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อริยสัจ 4 รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงกาฬ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 21 มิถุนายน 2559]Details

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง “ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 16 มิถุนายน 2559]Details

ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู้ แบบ 5Es เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2559]Details

ฮือฮา! นักวิทย์พบ 'คลื่นความโน้มถ่วง' มีจริง พิสูจน์ทฤษฎี 100 ปี ของไอน์สไตน์
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559]Details

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558]Details

บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เมอร์ส (MERS-CoV) : ไวรัสมรณะ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558]Details

โรคไข้เลือดออก
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details
กิจกรรมบนเพจ