>>Welcome to bungkanSchool<<<


   0 Day

เปิดเทอม 1/2560


เหลือเวลาอีก 47   วัน
     
[วันที่ 16 พฤษภาคม 2560]

Statistics
วันนี้ 82 คน
ผู้เข้าชมรวม 244978 คน

(เริ่มนับสถิติ 19 เมษายน 2554)


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


ดาวโหลดประกาศการรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนปกติ

- ระเบียบการหลักสูตรห้องเรียนปกติ  ม.1         ใบสมัคร  

- ระเบียบการหลักสูตรห้องเรียนปกติ  ม.4         ใบสมัคร


รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่ยังมีปัญหา 0 ,ร ,มส ,มผ ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2560

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559


แจ้งไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และม.4 ลำดับสำรอง

ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาตร์  ปีการศึกษา 2560

ตามที่ประกาศไปนั้นให้มาทำการรายงานตัววันที่ 15 มีนาคม 2560

เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารศรีบึงกาฬ

และมอบตัวภายในวันเดียวกันเวลา 12.00 - 16.30 น.


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และม.4

ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาตร์

และ ม.1 ห้องเรียน MINI ENGLISH PROGRAM

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบึงกาฬ

ตัวจริง

ม.1(GIFTED)      ม.4(GIFTED)    ม.1(MEP)

สำรอง(จะทำการเรียกลำดับสำรองตามจำนวนที่สละสิทธิ์)

ม.1(GIFTED)       ม.4(GIFTED)


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนบึงกาฬในการแข่งขัน
Maxploys triple game northeastern challenge 2017

(แม็กส์พลอยส์ ทริปเปิลเกมส์ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ผู้เข้าแข่งขัน
1.นายชัยนันท์ นววงศ์เสถียร  ม.3/12
2.นางสาวประภาพร พระนมทิง ม.3/12
ครูผู้ควบคุม นางสาววรรณา  อุ่นคำ

ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น

 

 

 
ข่าวล่าสุด

  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน  
 ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Gifted และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 MEP 
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 รายงานผลพัฒนาการใช้แบบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานร่วมกับวิธีการสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัส ค22101 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 คำสั่งโรงเรียนบึงกาฬ การจัดเวรยาม ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2559 
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อริยสัจ 4 รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงกาฬ 
 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) เรื่อง “ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” 
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
     

กิจกรรมล่าสุด

วันครู ครั้งที่ ๖๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
คลิกเพื่อดูภาพ.. Details
 >>>cALENDAR <<<

facebook

 

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 14 มีนาคม 2560]Details

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Gifted และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 MEP
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 02 มีนาคม 2560]Details

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560]Details

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 ตุลาคม 2559]Details

ตารางสอบปลายภาค 2/2558 โรงเรียนบึงกาฬ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559]Details

ตารางเรียน 2/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details

ตารางสอบกลางภาค 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2558]Details

ตารางเรียน 1/2558
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 07 มิถุนายน 2558]Details

รายงานผลพัฒนาการใช้แบบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานร่วมกับวิธีการสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 30 ธันวาคม 2559]Details

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 16 ธันวาคม 2559]Details

คำสั่งโรงเรียนบึงกาฬ การจัดเวรยาม ระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2559
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 05 กันยายน 2559]Details

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด อริยสัจ 4 รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงกาฬ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 21 มิถุนายน 2559]Details

ฮือฮา! นักวิทย์พบ 'คลื่นความโน้มถ่วง' มีจริง พิสูจน์ทฤษฎี 100 ปี ของไอน์สไตน์
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559]Details

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558]Details

บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เมอร์ส (MERS-CoV) : ไวรัสมรณะ
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558]Details

โรคไข้เลือดออก
[วันที่ลงประกาศ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558]Details
กิจกรรมบนเพจ